توضیحات پروژه

‍‍پریفورم دهانه ۲۴ (۲۱و ۲۴و ۲۷و ۳۱) گرم