توضیحات پروژه

درب دهانه ۳۸ (ستاپردار (چتری / نرمال)بدون ستاپر/ سیل دار/ لاینردار